چک برگشتی شرکتی

ابراهیمی

با سلام و احترام

چکی از شرکت داشته ام که پاس نشده و در موعد مقرر بر علیه امضاء کنندگان چک (رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره) و همچنین مدیرعامل و شرکت اقدام نموده ام و درخواست توقیف حساب آنها را داده ام، حال حساب مدیرعامل که در چک امضاء نکرده بوده ولی در اساسنامه شرکت جزء دارندگان امضاء بوده گفته که من امضاء نکرده ام و درخواست واخواهی می دهم.

آیا مدیرعامل حق دارد همچین کاری کند و تبرئه می شود؟

با تشکر