ضمانت

با سلام ضامن برای شکایت از وام گیرنده به کجا مراجعه کند؟مراحلش چیست؟