هزینه تنظیم دادخواست

بابایی
با سلام.هزینه تنظیم دادخواست فرجام خواهی برای دیوان عالی کشور توسط وکیل چقدر است؟