قرداد مشارکت ساخت

فهیمه پیرهادی

با سلام

قرارداد مشارکت ساخت در تاریخ 20 اسفند 94 به مدت 18 ماه بین طرفین منعقد شده است که با ذکر در قولنامه مدت 3 ماه برای گرفتن جواز، 12 ماه برای تخریب-ساخت و 3 ماه برای گرفتن سند و پایان کار درنظر گرفته شده است. برای ساخت ملک مبلغ 100 میلیون به صورت قرض الحسنه و 70 میلیون به عنوان بلاعوض از طرف سازنده در زمان تخریب در نظر گرفته شد.

بعد از 5 ماه از عقد قرداد در 25 تیر 95 با تماس های مکرر از طرف مالک به سازنده و طی توافقی مجدد قرار شد تا تاریخ 10 شهریور 95 کل مبالغ پرداخت، و نسبت به تخریب ملک اقدام شود. اما متاسفانه باز هم به توافق عمل نشد و در تاریخ 10 ابان 95 سازنده اعلام کردند که از ساخت ملک منصرف شده اند. منتها با گذشت 1 ماه از تاریخ اعلام انصراف نیز اقدامی را انجام نداده و به هیچ تماسی از مالک را پاسخگو نیستند. 

اینک با گذشت 9 ماه از عقد قرار داد که سازنده هیچ اقدامی بر روی ملک انجام نداده است. آیا برای فسخ یک طرفه قرداد می توان اقدامی از سوی مالک انجام گیرد؟ یا چون تاریخ نهایی قرداد شهریور 96 می باشد می بایست تا آن زمان منتظر ماند؟
فهیمه پیرهادی

با سلام

قرارداد مشارکت ساخت در تاریخ 20 اسفند 94 به مدت 18 ماه بین طرفین منعقد شده است که با ذکر در قولنامه مدت 3 ماه برای گرفتن جواز، 12 ماه برای تخریب-ساخت و 3 ماه برای گرفتن سند و پایان کار درنظر گرفته شده است. برای ساخت ملک مبلغ 100 میلیون به صورت قرض الحسنه و 70 میلیون به عنوان بلاعوض از طرف سازنده در زمان تخریب در نظر گرفته شد.

بعد از 5 ماه از عقد قرداد در 25 تیر 95 با تماس های مکرر از طرف مالک به سازنده و طی توافقی مجدد قرار شد تا تاریخ 10 شهریور 95 کل مبالغ پرداخت، و نسبت به تخریب ملک اقدام شود. اما متاسفانه باز هم به توافق عمل نشد و در تاریخ 10 ابان 95 سازنده اعلام کردند که از ساخت ملک منصرف شده اند. منتها با گذشت 1 ماه از تاریخ اعلام انصراف نیز اقدامی را انجام نداده و به هیچ تماسی از مالک را پاسخگو نیستند. 

اینک با گذشت 9 ماه از عقد قرار داد که سازنده هیچ اقدامی بر روی ملک انجام نداده است. آیا برای فسخ یک طرفه قرداد می توان اقدامی از سوی مالک انجام گیرد؟ یا چون تاریخ نهایی قرداد شهریور 96 می باشد می بایست تا آن زمان منتظر ماند؟