حضانت

زهره
نگهداری فرزندسه ساله پسرقبل ازطلاق باشرایط معتادبودن پدرونداشتن هزینه مالی