قولنامه خريد

حسين ميرلوحي

با سلام 

بنده يك قطعه زمين خريداري نمودم حدودا يكسال بيش به مبلغ نود ميليون كه بولشا نقدا برداخت كردم  به فروشنده اما  پول ها را بصورت دستي دادم  و در قولنامه ذكر شده كه مبلغ في المجلس تحول فروشنده شد ومدارك ملك هم كاملا تحويل خريدار شد حالا بعداز يكسال مدعي است كه اصلا ملك را به بنده نفروخته و هيج بولي دريافت نكرده  ضما قولنامه هم امضا داره هم اثر انكشا از هطرفين معامله  و كليه خيارات از جمله خيار غبن فاحش و افحش از طرفين ساقط شده بنده جه جوري ميتونم ثابت كنم كه ملك را خريداري كردم البته ملك در تصرف و يد بنده هست