مطالبه زیان ناشی ازتصادف جرحی علاوه بر دیه

یاسین
سوال:آیا علاوه بر دیه تصادف جرحی که توسط پزشکی قانونی مشخص میشود،بابت ضررو زیان ناشی از عواقب تصادف میتوان مطالبه ای از خود ضارب داشت،بعنوان مثال: عقب افتادن از تحصیل و یا کار و یا عوارض داروهای تجویری بر دیگر اعضای بدن و یا هزبنه های بیمارستانی ازجمله فیزیوتراپی...اینجانب بعلت تصادف و صدمات وارده شش ماه طول درمان توسط پزشکی قانونی مشخص شده ،