یوم الادا بودن پرداختی

هادی مهمدی
سلام. طی مصوبه دولت طی سال 68 تا 79 یکماه مرخصی مازاد برای مناطق محروم در نظر گرفته شد. من سال 82 بازنشسته شدم. امروز بدهی من پرداخت شد اما با نرخ سال 82. آیا قابل پیگرد می باشد؟ یا حق