فروش بدون اجازه صاحب وسیله

لیلا
ماشینی ازسایپاگرفتم که قسطاش مونده وسندش ازادنشده همسرم بدون اجازه ام فروخته ونصف پولشوگرفته وبه منم نگفته الان میخواهم ازهن مسرم شکایت کنم ایا میتوانم ماشینو پس بگیرم


لیلا
ماشینی ازسایپاگرفتم که هنوز نیمیازقسطاش مونده وسندش ازادنشده وهمسرم بدون اجازه ام باجعل امضاقولنامه کرده وماشینو فروخته الان ازهمسرم میخواهم سکایت کنم که بدون اجازه ام فروخته ایا مبتوانم ماشینو پس بگیرن