حكم sms هاي غير مجاز

منوچهر

سلام ميخواستم سؤال كنم حكم قاضي  درصورت ثابت كردن رابطه sms اي توسط پرينت مخابرات بين زن و مردي كه هردوشان متأهل هستند چيست؟ متشكرم