دارسي مدني

Mohammad

فردي كه وكيل دادگستري هست فرد ديگري به او مراجعه نموده و يك وكالتنامه مدني مبني براين كه كه وكيل اقاي الف است و اقاي الف در ايران نيست ارائه ميدهد آن فرد از فردي كه وكيل دادگستري هست درخواست ميكند در پرونده مربوط به اقاي الف وكالت را برعهده بگيرد حالا در قرارداد وكالت در ستون موكل نام الف يا وكيل مدنيش را بايد بنويسيم؟ممنون اگه مستند پاسخم بدبد خيلي ممنون