جرابم اینترنتی

منصوره براتی
سلام .پسرم سرباز بود .در کلانتری نازی اباد اقایی که در اون جا سمت داشت پسرم رو به دکتری معرفی کرد ...دکتر از او خواسته بود که مبلغ 700میلیون به پسرم بدهد واو چون به همسرش مشکوک بوده پسرم تعقیب وگریز داشته باشد وبا هر کس که زنش ارتباط دارد به او گزارش دهد ...حال انکه خطی را به پسرم گفته بود به نام خودش است وگفته بود با این خط تلگرامش را پیگیر باش ...خلاصه با این طرفند پسرم رو فریب دادن وقید سربازی رو زد وافتاد دنبال کار این اقای دکتر....بعد از مدتی پسرم به جرم سرباز فراری دستگیر شد وبازداشت درست زمانی که باید ازاد میشد به ما خبر دادن این همسر دکتر از او شکایت کرده وگفته تلگرامش رو پسر من هک کرده ....وحال او با یک وقرار وثیقه 50میلیونی بازداشت شد ....واقعا نمیدونم هر چه به قاضی میگوییم شوهرش پسرم رو فریب داده قبول نمیکند حال اینکه در این مدت انه اشتی کرده اند وای وسط مرتب وصله به پسرم میچسبانند خواستم مرا راهنمایی کنید