شراکتنامه غیر محضری

ایمان امانی فرد
با سلام در تیرماه سال جاری شرکت تاسیس کردم بصورت قانونی وافراد قانونی که در پایان ماه بعد از ثبت تمامی موارد از یکی از دوستان مبلغ ۲۰ میلیون پول دریافت کردم که طبق توافق مقرر شد ماهیانه با استخدام وی ۳میلیون تومان پول در یافت کند ولی بصورت محضری ثبت نشد برگه فوق توسط نفر فوق مفقودشده ولی برای خودش کپی برابر با اصل گرفته بعد از ۵ماه مقرر شد به علت عدم انقطاع باایشان ۲۰ میلیون پول اصلی خودش و۱۵ میلیون را به ایشان پرداخت کنیم ولی ایشان علاوه بر این مبالغ سود از شرکت را میخواهد در صورتی که توافق تنها با اینجانب بوده وفقطبصورت دستی تنظیم گردیده وثبت محضر نشده چه کار باید بکنم طرف مقابل شکایت کرده