قانون چک

صاحب

آیا چکی که برای سود پول و بدون تاریخ اخذ شود قابل اجراست؟