اجرائیه تمکین

با سلام همسرم حکم تمکین و به اجرا گذاشته ولی من دقیقا متوجه نمیشم که اجرائیه چی گفته 1- ظرف ده روز مفاد آنرا اجرا گذارد 2- ترتیبی برای پرداخت به محکوم به بدهد. 3-مالی معرفی کند که اجرا و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را که شامل تعداد همه اموال منقول و غیر منقول ارائه نماید وگرنه به درخواست محکوم له بازداشت میشود