ارث

علی
زن و مرد هر دو شاغل هستند و دارای یک فرزند دختر میباشند و دارایی موجود پس از فوت مرد یک خانه و یک ماشین است که هر دو بعد از ازدواج خریداری شده و به نام مرد میباشد حال پس از فوت مرد تقسیم اموال به چه شکل خواهد بود؟