استرداد لوازم از روی خودرو

محمدرضا خ
سلام .مدتی قبل شخصی برای تامیر خودرو به این جانب مراجعه نمود که بر حسب اتفاق بعد از چند رو ز توسط مامورین توقیف شد ومعلوم شد شکایت راهور و تعزیرات روی خودرو میباشد بنده نیز از همه جا بی خبر حال میخاهم لوازمی راکه روی خودرو انداخته ام را پس بگیرم چون از دادن هزینه سر باز میزد .با تشکر