شرکت تعاونی

علی جوانبخت
آیاتعاونی میتواندبعدازدوسال اقدام به دادن اصل پول کرده وازسودمشارکتی خبری نباشه درصورتی که توجلسه ای که داشتیم وتوصورتجلسه ذکرشده بنابه فروش زمین کرده وهیچ جوابی مبنی برقراردادی که بسته شده برافروش نمیدن.