توقف احداث بنا در زمین مشاع

اگر دادگاه بدوی حکم به توقف احداث بنا داده باشد و حکم جهت تجدید نظر خواهی به شعبه استان رفته باشد و متشاکی همچنان در حال ساخت بنا باشد چطور و با چه ماده قانونی می توان تا تایید حکم از اجرای ا دامه ساخت جلوگیری کرد باتشکر