تخلف یا قانونی؟

با سلام. بنده مدیر عامل شرکت X هستم. و تمام اختیارات امضا قرارداد و سهام غالب در دست بنده است. همچنین کارمند یکی از زیرشاخه های شرکت Yهستم که هیچ اختیاراتی نیز ندارم، شرکت Y. یک شرکت هولدینگ میباشد که دارای چندین شرکت است. یکی دیگر از شرکتهای زیرشاخه شرکت Y,شرکت Z نام دارد که دارای مدیرعامل مستقل از شرکت Y, یا همان شرکت مادر است. حال شرکت x. و شرکت Z در مناقصه ای به ارزش ۵۰ میلیون شرکت کرده و شرکت x برنده استعلام میشود. ایا شرکت z میتواند از بنده شکایت کند که این اقا چون در یکی از زیرشرکتهای هولدینگ Y,. که سهامدار غالب شرکت z است کار میکند و کارمند است، تخلف کرده است؟