ملاقات کودک با پدر

rana

نحوه ی کم کردن ملاقات کودک با پدری که صلاحیت ندارد و حضانت کودک تا 9 سالگی با مادر است با اقدام مادربزرگی که کودک نزد اوست امکان پذیر است؟