پارکینگ آپارتمانی

رضا نریمیان
با سلام اگر شماره پارکینگ در سند اشتباه ثبت شود وبعداز دریافت اقرارنامه ازمالک جهت ثبت پارکینگ جدید؟ آیا دادگاه می تواند رای به نفع کسی که پارکینگ را تصرف کرده ولی هنوز سند صادر شده حکم کند.