خیانتزنم

زنم خیانت کرده یعنی داشته درامد زایی میکرد