ملکی

با سلام ملکی رو با سه طبفه بنا به صورت نیمه سازه خریداری کردم وبعدا از اخذ مراحل قانونی شروع به ساخت کردم که در جواز 3پارکینگ برای هرطبقه در نظر گرفته شده بود هرسه طبقه رو با پارکینگ فروختم اما حالا بعد اخذ پایان کار وعدم خلاف شهرداری میگوید که یک پارکینگ به خاطر اشتباه در طراحی اولیه حذف شده به مالک که خریداری کرده اطلاع دادم که پارکینگ شما توسط شهرداری حذف شده لذا امادگی پرداخت خسارت پارکینگ را دارم اما ایشان میگوند من خونه روبا پارکینگ واگذار کردم وبرای عدم تامین پارکینگ 100ملیون وجه التزام گذاشتم آیا قراردادایشان با کسی دیگر به من مربوط میشود ومن باید خسارت بدم به ایشان میگویم مدارکتون را جهت تنظیم سند بدهید نمیدهند واز محضر گواهی عدم حضور گرفته اند هرچند که بنده باسند در همان روز در محضر حضور پیدا کردم بنده را راهنمایی کنید در نهایت جه میشود
 

با سلام ملکی رو با سه طبفه بنا به صورت نیمه سازه خریداری کردم وبعدا از اخذ مراحل قانونی شروع به ساخت کردم که در جواز 3پارکینگ برای هرطبقه در نظر گرفته شده بود هرسه طبقه رو با پارکینگ فروختم اما حالا بعد اخذ پایان کار وعدم خلاف شهرداری میگوید که یک پارکینگ به خاطر اشتباه در طراحی اولیه حذف شده به مالک که خریداری کرده اطلاع دادم که پارکینگ شما توسط شهرداری حذف شده لذا امادگی پرداخت خسارت پارکینگ را دارم اما ایشان میگوند من خونه روبا پارکینگ واگذار کردم وبرای عدم تامین پارکینگ 100ملیون وجه التزام گذاشتم آیا قراردادایشان با کسی دیگر به من مربوط میشود ومن باید خسارت بدم به ایشان میگویم مدارکتون را جهت تنظیم سند بدهید نمیدهند واز محضر گواهی عدم حضور گرفته اند هرچند که بنده باسند در همان روز در محضر حضور پیدا کردم بنده را راهنمایی کنید در نهایت جه میشود