سقط جنين معيوب توسط مادر دختر بدون اجازه شوهر

خانمی پس از مراجعه به پزشک متخصص زنان وزایمان وانجام عمل سنوگرافی متوجه میشود دختری پنج ماه را بارداراست که معلول میباشد واین موضوع را با مادرش مطرح میکند ومادرش توصیه میکند که جنین راازطریق آقای "ب"پزشک عمومی که آشنا بوده سقط نماید تا فرزند معلول به دنیا نیاید ودختر پذیرفته ونزد آقای دکترمیرود وبعد از اخذ رضایت ازمادر سقط جنین توسط پزشک مذکور انجام میشود ومادرجنین دراثر شدت خونریزی قبل از رسیدن به بیمارستان میمیرد وشوهر خانم که اجازه سقط جنین را نداده است وفرزند دیگری دارد ازدکتر ومادرهمسرش به عنوان قاتل همسر خود وجنین اعلام شکایت میکند!
۱-اگر شما وکیل شوهر خانم بودید با چه عناوینی از پزشک ومادر همسرش شکایت واز حقوق وی دفاع میکردید؟؟؟؟
اگر شما وکیل پزشک ومادر همسرش بودید با چه عناوینی از آنها دفاع میکردید