چک برگشتی .گرفتن جلب

vahid khodadadi
سلام .میخواستم جلب بگیرم به هر نحوی.۱۳۰۰۰۰۰۰چک برگشتی در ۴ فقره .پولش مهم نیست میخوام جلب بگیرم