آیا میتوانم شاکی شوم؟

حامد احمدی
در شرکتی کار میکنم.آن شرکت دربرج۴ مارا بیمه تکمیلی کرد وکاغذی را به ما نشان داد که سقف تعهدات آن بیمه را مشخص میکرد.ماهم بر اساس همان بیمه شدیم.ولی وقتی در برج ۹ من خانمم را مورد عمل جراحی قرار دادم بیمه از پرداخت هزینه آن به بهانه اینکه بندی در قرارداد شما وجود دارد که شرکت آن را به اطلاع ما نرسانده بود میخواستم بدانم میتوانم از شرکت به دلیل اینکه مارا در جریان بندها وتبصره های قرارداد بیمه قرار نداده شکایت کنم؟