مهریه

همسر بنده تقاضای مهری کرده در صورتیکه 5 سال پیش کاغذ امضا کرده ای به من داد از مهریه اش 500 سکه را از من دریافت کرده است. ولی الان تغییر نظر داده است. آیا این برگه امضا شده برای دادگاه سندیت دارد یاخیر؟