عذم حضور

با سلام 

 

بنده ملکی را 5 سال پیش خریدم بعلت اینکه به شهرداری بدهی  داشت ملک در رهن شهرداری بود. اما چند ماه پیش توسط سازنده به بنده اطلاع داده شد که سند ملک آماده است اما از آنجایی که ملک فوق را 4 سال پیش فروخته ام و خریدار بنده نیز 2 سال پیش به کسی دیگرفروخته است اما از آنجایی که سند ملک فوق الذکر در زمان مقرر آماده نبود فردی که از من خریداری نموده با توجه به اخذ عدم حضور من از محضر حالا ضرر و زیان خود را مطالبه می نماید لذا از آنجایی که ملک فوق را 2 سالی است فروخته و اینجانب نیز در همان ابتدا با مراجعه به دادگاه از نسبت به الزام به سند و سایر مراحل انتقال سند از سازنده شکایت کردم ولی بعلت اینکه مشکل شهرداری داشته دادگاه نتوانست مراحل انجام مراحل تنظیم و الزام به سند را برای من انجام دهد سئوال بنده این است که از آنجایی که پیگر مراحل بصورت قانونی بوده ام در دادگاه می توانم از خودم دفاع کنم یا اینکه محکوم هستم   

با تشکر ممنون میشم راهنمایی بفرمائید
با سلام

بنده ملکی را 5 سال پیش خریدم بعلت اینکه به شهرداری بدهی  داشت ملک در رهن شهرداری بود. اما چند ماه پیش توسط سازنده به بنده اطلاع داده شد که سند ملک آماده است اما از آنجایی که ملک فوق را 4 سال پیش فروخته ام و خریدار بنده نیز 2 سال پیش به کسی دیگرفروخته است اما از آنجایی که سند ملک فوق الذکر در زمان مقرر آماده نبود فردی که از من خریداری نموده با توجه به اخذ عدم حضور من از محضر حالا ضرر و زیان خود را مطالبه می نماید لذا از آنجایی که ملک فوق را 2 سالی است فروخته و اینجانب نیز در همان ابتدا با مراجعه به دادگاه از نسبت به الزام به سند و سایر مراحل انتقال سند از سازنده شکایت کردم ولی بعلت اینکه مشکل شهرداری داشته دادگاه نتوانست مراحل انجام مراحل تنظیم و الزام به سند را برای من انجام دهد سئوال بنده این است که از آنجایی که پیگر مراحل بصورت قانونی بوده ام در دادگاه می توانم از خودم دفاع کنم یا اینکه محکوم هستم   

با تشکر ممنون میشم راهنمایی بفرمائید