مسئولیت های مدیرعامل

محمد اورعی

ایا با درج عبارت””کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای ثابت رییس هیات مدیره و نائب رییس هیات مدیره با مهر شرکت و اسناد واوراق اداری و عادی با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر می باشد.” در صورتجلسه مجمع عمومی، مدیرعامل باز باید پاسخگوی اسناد شرکت باشد یا به دلیل اینکه امضایی در اسناد مالی ندارد، مسئولیتی هم ندارد؟