رفع توقیف ماشین از ثبت

hadi
جهت رفع توقیف از اداره ثبت راهکار صحیح باتوجه به بی اطلاع بودن از ابلاغ اجراییه وتخلف سر دفتر وتبانیش با مرتهن وگرفتاریهای مالی خرابی موتور کشنده تریلی که نامه از اتحادیه صنفی گرفتم که ماشین بعلت تعمییر موتور ۶ ماه در تعمییرگاه بوده