اعتراض به دیه محاسبه شده

Zamani
بنده به دیه ای که پزشک قانونی یا قاضی مشخص کرده اعتراض دارم، صدمه وارده به بنده از نوع متلاحمه بوده اما به صورت دامیه محاسبه شده، با تشکر


Zamani
بنده به دیه ای که پزشک قانونی یا قاضی مشخص کرده اعتراض دارم، صدمه وارده به بنده از نوع متلاحمه بوده اما به صورت دامیه محاسبه شده، با تشکر