دریافت افت خودرو در تصادفات

با سلام برای دریافت افت خودرو در تصادفات باید مدل خودرو چند باشد یعنی الان که سال ۹۵ است تا چه سالی پرداخت میشود ودرضمن آیا این قانون برای تصادفات ۵۰-۵۰ را شامل میشود یا خیر