خیانت در امانت

احمدکرد
باسلام.درحدود۳سال پیش دوستم برای رفع مشکلاتش تعداد۴فقره چک به مبالغ ۲۵۰۰۰۰۰_۱۲۰۰۰۰۰_۱۰۰۰۰۰۰_۲۵۰۰۰۰۰گرفت وقرار براین شد در سررسد چکها خودش جای چکهارو پر کند.ومن هم برای ضمانت و مجبور شدنش در پرکردن جای چکها دو برابر مبالغ چکهازایشان سفته گرفتم ایشان در تاریخ سررسید چکها جای چکهارو پرنکردند و من به اواطلاع دادم که چکهایم برگشت خورده ولی ایشان توجهی نکردند منهم سفته هارو به اجرا گذاشتم وایشان را محکوم به پرداخت مبالغ سفته هاکردم وایشان به زندان رفتن بعد ایشان از دست من به جرم خیانت درامانت شکایت کردند ودر شکایت نامه هم ذکر کردند که چکهارو از بنده امانت گرفتن ودر قبالش سفته دادند وطبق توافق درسررسید تاریخ چک ها جای انها را پر کنم واگرپر نکردم یا چکها برگشت خورد یا دارنده چک مجبور به پرداخت شود سفته ها را میتواند به اجرا بگذارد اول مدعی این بود من قبل از تاریخ سرسید چک ها سفته رچ اجرا گذاشتم دید من بعداز برگشت چک ها سفته هارو اجرا گذاشتم وبه نتیجه نرسید حالا مدعی میباسد که مبالغ چکهارو به من داده است در صورتی که بنده هم رسید بانک رو دارم که بنده جای چکهارو پر کردم همینطور به اشخاصی که چکهایم دست انهابوده که بنده پول انها رو دادم وچکهایم رو گرفتم بازپرس پرونده بنده رو به قران مجید قسم داد وبنده هم قسم یاد کردم که پولی ازایشان بابت چکهایم نگرفتم وهمینطور ازم پرسید چرادوبرابرمبالغ چکهایم سفته از ایشان گرفتم درصورتی که سفته ها را من ازبابت ضمانت ایشان برای متعهد شدن ایشان در پرکردن چکهایم گرفته بودم حالاسوال من این است که ایشان خیانت درامانت کردند یا بنده..راهنمایم کنید که چطور به حق وحقوق قانونی خود برسم