طلاق از سوی زوج

ف

با سلام در دادخواست طلاق از سوی زوج، پس ازصدور و تایید حکم طلاق از سوی دادگاه ، و محکومیت زوج به پرداخت مهر و نفقه و تعیین میزان و همچنین رد شدن درخواست اعسار زوج و قطعی شدن حکم، زوجه باید جهت اجرای حکم (دریافت مهر و نفقه و جاری شدن صیغه طلاق) چه اقدامی می تواند انجام دهد!؟؟ با سپاس