ایامیتوانم حضانت دایم بگیرم

رویا
سلام شوهرم دایم الخمر است وشغلش فروش مشروبات الکلی است واخلاق بدی دارد چندباری برای طلاق اقدام کردم اماراضی به طلاق نمیشود ویک فرزندپسریکساله دارم میخواستم بدانم امکان گرفتن حضانت دایم دارم تاازاین طریق جداشوم