در چه مواردی حق طلاق بازن است

Mm
همسرمن یه زمانی هم ترامادول مصرف میکرد.واعتیادداشتبه قرصاالان میگه من ترک کردم ولی ازجایی که ادم دروغگویی هست.من حرفشوباورندارم. همین تازگیا یه نصفه قرص دوباره پیداکردم.