انتقال سند و پلاک بدون انجام قولنامه

reza
بنده ماشینی را دیده و پسندیده و بصورت لفظی معامله"اما قولنامه نکردیم"و تعویض پلاک و انتقال سند نمودیم.20روز بعد متوجه عیب و دوخت در سیلندر موتور خودرو شدم.میتونم تقاضای خسارت یا فسخ معامله کنم؟