تقلب در امضا

مدتی پیش با فردی قرارداد ی نوشتهام که چند مرحله داشته،وبعد از هر مرحله ایشان بایست مدارکی را برای من مهر میکرده اند،ولی در یکی از مراحل مهر خود را عوض کرده اند،وبا مهر دومی مدارک را مهر کرده ان،والان مدعیند که من مهر را جعل کرده ام،پیگیری قضایی این مورد به کجا ختم میشود،ممنون


مدتی پیش قراردادی با فردی بسته ام که دارای چند مرحله بوده وایشان میبایست در پایان هر مرحله مدارکی را برای من مهر میکرده اند،ولی در یک مرحله مهرشان را عوض کرده وبا مهر دیگری مهر کرده اند ومن متوجه نشده ام،والان مدعیند که من مهر را جعل کرده ام،پیگیری این مورد از نظر قضایی به کجا ختم میشود،ممنون