چک برگشتی وعده دار

با سلام در چک برگشتی چگونه میتوان فهمید چک وعده دار بودنش را ثابت کرد ؟چگونه تاریخ واقعی صدور چک را میتوان فهمید ؟ با تشکر