قرارداد صوری

بهار
آیا ارایه یک قرارداد صوری از شرکتی که وجود خارجی ندارد جهت دریافت کمک هزینه مهدکودک جرم جعل و تحصیل مال نامشروع محسوب می شود؟ مجازات آن چیست؟