استرداد جهزیه

پورنقی

تقاضای استرداد جهزیه صورت گرفته حکم صادر شده با مامور مراجعه شده وسایل تحویل گرفته شده در حضور زوج و صورت جلسه مامور را امضا کرده وزوج در شورای حل اختلاف دادخواست برداشت وسایل بدون اذن و هماهنگی داده است

1.در صورتی رای دادگاه این باشد که وسایل زوج عودت شود اگر تقاضا کنم مبلغ وسایل زوج از محل مهریه داده شود و زوج قبول نداشته باشد دادگاه خواهد پذیرفت (مهریه عند المطالبه که حکمش صادر شده شامل وسایل زوج میشود)

2.برای طرح سوالاتی خارج از دادخواست مکتوب مثال  سیاهه جعل شده

الزام به پاسخگویی دارم و دادگاه اجازه دارد رسیدگی کند 

3. ایا اجازه دارم از متن دادرسی کپی بگیرم