نفقه

الهام فریبیان

ایا زنی که دادگاه حکم دهد که نفقه به او تعلق نمیگیرد و شوهرش هم تا زمانی که مهریه میدهد طلاق ندهد میتواند از طرف دادگاه طلاق بگیرد ؟