شكايت خيانت در امانت

شكوهي
با سلام و درود شخصي از اينجانب شكايت خيانت در امانت كرده است و ديروز از دادسرا زنك زدند و كفتند شما يكسري إقرار نامه امضا كرده أيد كه وجهي را بايد برداخت كنيد و اينجانب أصلا تا به حال همجين متني را ننوشته أم الان دادسرا تلفني بِه بنده كفته مدارك براي دفاع بيار،بنده جه مداركي بيايد ببرم،با تشكر