اختصاص پارکینگ به واحد تجاری

امیر کیهان
یک واحد مسکونی خریداری کرده آیم که یک واحد تجاری بیرون آن می باشد بعد از خرید و سکونت موقع سند زدن متوجه شدیم دو پارکینگ به واحد تجاری داده شده و دایم افراد آن در حیاط رفت و آمد دارند آیا این کار قانونی است؟ طبق چه ماده ای می شود شکایت کرد