مزاحمت ملکی

جوادجوینده

با سلام

من زمینی راچندماه قبل خریدم البته باوکالت بلاعزل تا بعدازتعویض سندمنگوله دار به تک نسخه درمحضر انرا بنام خودم منتقل کنم بعد ازخرید متوجه شدم شخصی نسبت به زمین من مزاحمت می نماید وادعا دارد من از زمین شما مراقبت کردم وحالا طلب مبلغ هنگفتی داره و زمین مرا محصور کرده و نمی گذارد وارد زمینم شود حالا بفرمایید از این اقا چه شکایتی بکنم
جوادجوینده

برای رفع مزاحمت سوال داشتم