خرید ماشین مسروقه

محمود

ماشین را وکالتی از کسی خریدم و قول نامه با کسی دیگر دارم حال ماشین مسروقه می باشد طرف من کسی است که وکالت داده و با وکالت او ماشین را به اسم کردم یا کسی که قولنامه ای ماشین را از او خریدم هنگام رجوع برای گرفتن پول به کدام یک مراجعه کنم و از کدام یک شکایت کنم