دستکاری در گواهی کسر از حقوق

کمال شریفی

آیا دستکاری در گواهی کسر از حقوق تامین اجتماعی خودم و تغییر نام فرد ضمانت شونده برای وام ازدواج جعل و جرم محسوب می شود؟ مهر و امضا واقعی است و توسط خود سازمان ممهور شده اما دقت نکردند که اسم ضمانت شونده عوض شده است.
با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی فقط برای افراد درجه 1 خانواده گواهی صادر میکند من مجبور شدم برای خواهر زاده ام به این نحو عمل کنم.