عدم امنیت جانی

امیرحسین کرمی

سلام :  پسری دارم ۳۴ ساله و معتاد شدید به مواد مخدر صنعتی و شیشه ،و متأسفانه بیکاروبیعار که  هزینه موادش روزانه چهل هزارتومان میباشد که به اجبار و تهدید و سروصدا و شکستن لوازم منزل و حمله کردن  به اعضای خانه و ضرب و شتم  و تهدیدم  اجبارٱ هزینه گردن بنده فرهنگی بازنشسته میفتد من هم بخاطر حفظ آبروی خانه و خانواده در محل این پول را بهش میدم،لطفا بفرمایید چطور و چگونه  در دادگاه شاکی باشم  که به اشد مجازات دچار شود.با تشکر و قدردانی از زحمات حضرتعالی.
امیرحسین کرمی

سلام :  پسری دارم ۳۴ ساله و معتاد شدید به مواد مخدر صنعتی و شیشه ،و متأسفانهه بیکاروبیعار که  هزینه موادش روزانه چهلل هزارتومان میباشد که به اجبار و تهدید وو سروصدا و شکستن لوازم منزل و حمله کردن  به اعضای خانه و ضرب و شتم  و تهدیدم  اجبارٱ هزینه گردن بنده فرهنگی بازنشسته میفتد من هم بخاطر حفظ آبروی خانه وو خانواده در محل این پول را بهش میدم،لطفاا بفرمایید چطور و چگونه  در دادگاه شاکیی باشم  که به اشد مجازات دچار شود.با تشکر و قدردانی از زحمات حضرتعالی.