خیانت در امانت

یوسف عباسی

سلام
محموله ای پوشاک از بازار خریداری نمودم و هنگام دریافت متوجه کسری اقلام شدم پس از تماس با فروشنده اعلام نمودند که مابقی آن را هم ارسال می کنند.
همچنین چیزی در قرار ما نبود . الان سه ماه تمام است که برای دریافت پول آن مرا معطل نموده است و دایم بهانه می آورد و وعده وعید می دهد. به جز فاکتور و قبض پرداخت از دستگاه پوز هم هیچ مدرک دیگری ندارم. آیا راهی برای حل این موضوع وجود دارد؟
ممنون و سپاسگزارم
یوسف عباسی

سلام
محموله ای پوشاک از بازار خریداری نمودم و هنگام دریافت متوجه کسری اقلام شدم پس از تماس با فروشنده اعلام نمودند که مابقی آن را هم ارسال می کنند.
همچنین چیزی در قرار ما نبود . الان سه ماه تمام است که برای دریافت پول آن مرا معطل نموده است و دایم بهانه می آورد و وعده وعید می دهد. به جز فاکتور و قبض پرداخت از دستگاه پوز هم هیچ مدرک دیگری ندارم. آیا راهی برای حل این موضوع وجود دارد؟
ممنون و سپاسگزارم